Przedszkole Walkowice

Metody nauczania

 

-  Metoda W. Sherborne  umacnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, panowania nad własnymi emocjami

-  Metoda Pola Denisona  wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci koordynacja ruchowo  wzrokowo - słuchowa, lateralizacja

-  Pedagogika zabawy Klanza

-  Nauka poprzez zabawę, zdobywanie umiejętności pracy  z grupą, odkrywanie własnej indywidualności

-  RYTMIKA

-  Edukacja plastyczna  rozwijanie posiadanych uzdolnień, nabywanie nowych umiejętnoŚci, poznawanie różnych technik plastycznych

Wiele ciekawych zajęć podczas całego dnia w godz.  8:00– 13:00

 • Edukacja językowa
 • Zajęcia umuzykalniające z elementami gimnastyki
 • Edukacja ekologiczno przyrodnicza
 • Kinezjologia Edukacyjna według Paula Dennisona
 • Edukacja zdrowotna
 • Edukacja społeczna i otoczenie techniczne
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • Edukacja matematyczna
 • Edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości
 • Zabawy wyciszające i rozluźniające
 • Zajęcia doświadczalno-eksperymentalne
 • Zajęcia wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka
 • Rozwijanie naturalnych umiejętności zabawy
 • Myślenie twórcze
 • Wspomaganie rozwoju mowy u dziecka
 • Logo rytmika
 • Wycieczki
 • Przygotowanie przez dzieci okolicznościowych teatrzyków i inscenizacji
 • Udział w konkursach
 • Imprezy urodzinowe, okolicznościowe

 

 1. Uczymy się, aby WIEDZIEĆ
 2. Uczymy się, aby DZIAŁAĆ
 3. Uczyć się, aby BYĆ
 4. Uczyć się, aby ŻYĆ WSPÓLNIE Z INNYMI

 

 • Budowania "obrazu siebie" w relacjach Ja i Ty-Wy, Ja-To przez stwarzanie odpowiednich warunków.
 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych usprawniających biegłość w budowaniu i posługiwaniu się znakiem - słowem, gestem, liczbą, barwą w poznaniu i zmienianiu siebie i świata.
 • Kształtowanie umiejętności i elementarnych zdolności dynamicznego przystosowania dziecka do otaczającej je rzeczywistości - bliższej i dalszej.
 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości i postaw pozytywnych w otwartym, twórczym (na miarę dziecka) funkcjonowaniu w grupie.