Get Adobe Flash player

Głównym założeniem programu Świetlic Środowiskowych jest wielostronna działalność opiekuńczo- wychowawcza i profilaktyczna zmierzająca do ukształtowania osobowości dziecka zgodnie z systemem wartości, norm i zasad społeczno-moralnych.


Cele ogólne naszej świetlicy to:

  • Wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka
  • Dbanie o własne zdrowie i rozwijanie sił fizycznych
  • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
  • Współdziałanie i praca w grupie
  • Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach
  • Wyrażanie emocji i uczuć w różnorodnych formach
  • Rozbudzanie świadomości przynależności do środowiska lokalnego
  • Kształtowanie postaw patriotycznych.


Zasady funkcjonowania wiejskiej świetlicy środowiskowej

  • Świetlica środowiskowa czynna jest 8 godzin w tygodniu
  • Za pracę świetlicy środowiskowej odpowiada osoba prowadząca świetlicę i ma ona obowiązek nie tylko organizować zajęcia, ale również przygotowywać do nich obiekt świetlicy (ogrzewanie, sprzątanie, dbałość   o porządek i bezpieczeństwo)