Od dnia 6 maja 2021 przeprawa promowa na rzece Noteć
w Walkowicach zostaje wznowiona.

www.Walkowice.pl

Budowa placu rekreacji w Walkowicach

PROW

Pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Przedsięwzięcie 1.2.3   Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – „Odnowa obszaru LGD” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana pod koniec ubiegłego roku.

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie wiaty drewnianej, wyrównaniu terenu, zakupie elementów małej architektury - kamienia pamiątkowego, lampy solarnej, lampek doświetlających, ławek parkowych i betonowego stołu do gry w szachy.

Projekt ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie przestrzeni do integracji społeczności oraz podniesienie walorów turystycznych obszaru LGD.

Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy zadania.

Zakończenie zadania nastąpi w czerwcu 2021 roku.
logounijne

Archiwalne zdjęcia