Prom na rzece Noteć w Walkowicach
wznawia kursowanie od dnia 04.05.2023.

www.Walkowice.pl

Aktualności

Trwa realizacja projektu pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”.

IMG 20210617 122537 8

 

logounijne

 

Trwa realizacja projektu pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”.


Walkowice, dnia 17.05.2021 r.

Trwa realizacja projektu pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Przedsięwzięcie 1.2.3   Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – „Odnowa obszaru LGD” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zadanie realizuje firma Viabud Sp. z o. o. z siedzibą w Walkowicach.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę wiaty drewnianej, wyrównanie terenu, zakupie elementów małej architektury - kamienia pamiątkowego, lampy solarnej, lampek doświetlających, ławek parkowych i betonowego stołu do gry w szachy.
Projekt ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie przestrzeni do integracji społeczności oraz podniesienie walorów turystycznych obszaru LGD.
Termin zakończenia robót nastąpi w czerwcu 2021.
Kosz całkowity zadania: 115.771,90
Wkład własny niefinansowy: 12.000,00
Dofinansowanie: 103.771,90

Zarząd OSP Walkowice


Budowa placu rekreacji w Walkowicach

PROW

Pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Przedsięwzięcie 1.2.3   Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – „Odnowa obszaru LGD” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana pod koniec ubiegłego roku.

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie wiaty drewnianej, wyrównaniu terenu, zakupie elementów małej architektury - kamienia pamiątkowego, lampy solarnej, lampek doświetlających, ławek parkowych i betonowego stołu do gry w szachy.

Projekt ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie przestrzeni do integracji społeczności oraz podniesienie walorów turystycznych obszaru LGD.

Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy zadania.

Zakończenie zadania nastąpi w czerwcu 2021 roku.
logounijne

Rozeznanie cenowe rynku

PROW
 
ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Ochotnicza Straż Pożarna w Walkowicach, zwany dalej „Zamawiający”, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację projektu pn.: „Budowa placu rekreacji w Walkowicach” w podziale na dwie odrębne części, zgodnie z załączonym przedmiarem robót (w podziale na części A i B) – załącznik nr 4 oraz opisem technicznym – załącznik nr 5, realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie numer 01603-6935-UM1512611/20.

                                                                                            Walkowice, dnia 24.03.2021 r.

 

Zapytanie-ofertowe-na-budowe-placu-rekreacji-w-Walkowicach

Archiwalne zdjęcia